Products

Customized Vacuum & Components

 • >
 • Products
 • >
 • Vacumm systems

Customized Vacuum & Components

IVT cung cấp nhiều hệ thống dựa trên chân không cho các trường đại học địa phương và các viện nghiên cứu tham gia với các yêu cầu thiết kế của người sử dụng và Nó được cung cấp theo đặc điểm của nó.

Cylinderical UHV chamber

 • Cylinderical UHV chamber

 • Spherical UHV chamber

 • Gold coated UHV chamber

 • Gold coated chamber Door

 • Complex UHV Flange

 • Large Size HV chamber

 • SEM Precision Parts

 • UHV & HV Flange

 • UHV & HV Pipe

 • Vacuum Valve

 • Chemical Resistant Valve

 • Accelerator UHV Parts

IVT